IMPK113注册表下载 暗黑1.13智能升级补丁
 
  普通盔甲: 头盔 | 衣服 | 盾牌 | 手套 | 鞋子 | 腰带 | 头饰
普通武器: 斧头 | | 十字弓 | 匕首 | 标枪 | 钉头锤 | 长棍
权杖 | 长矛 | 法杖 | | 投掷武器 | 手杖
普通角色专用盔甲: 野蛮人头盔 | 德鲁依皮帽 | 圣骑士盾牌 | 死灵法师萎缩头颅
普通角色专用武器: 亚马逊武器 | 刺客爪 | 法师法球
 
 
普通手套
(扩展手套 | 精华手套 | 英文版资料)

  类似鞋子, 手套可以起到保护手部作用. 手套可以提升角色的整体防御力.

防御
力量
耐久度
Qlvl


皮手套
2-3 - 12 3


重手套
5-6 - 14 7


锁链手套
8-9 25 16 12


轻型铁手套
9-11 45 18 20


铁手套
12-15 60 24 27