IMPK113注册表下载 暗黑1.13智能升级补丁
 
  扩展盔甲: 头盔 | 衣服 | 盾牌 | 手套 | 鞋子 | 腰带
扩展武器: 斧头 | | 十字弓 | 匕首 | 标枪 | 钉头锤 | 长棍
权杖 | 长矛 | 法杖 | | 投掷武器 | 手杖
扩展角色专用盔甲: 野蛮人头盔 | 德鲁依皮帽 | 圣骑士盾牌 | 死灵法师萎缩头颅
扩展角色专用武器: 亚马逊武器 | 刺客爪 | 法师法球
 
 
扩展手套
(普通手套 | 精华手套 | 英文版资料)

  类似鞋子, 手套可以起到保护手部作用. 手套可以提升角色的整体防御力.

防御
等级
力量
耐久度
Qlvl


魔皮手套
28-35 21 20 12 33


鲨皮手套
33-39 25 20 14 39


重型手镯
37-44 25 58 16 43


战场手套
39-47 25 88 18 49


巨战手套
43-53 25 110 24 54