IMPK113注册表下载 暗黑1.13智能升级补丁
 
  普通盔甲: 头盔 | 衣服 | 盾牌 | 手套 | 鞋子 | 腰带 | 头饰
普通武器: 斧头 | | 十字弓 | 匕首 | 标枪 | 钉头锤 | 长棍
权杖 | 长矛 | 法杖 | | 投掷武器 | 手杖
普通角色专用盔甲: 野蛮人头盔 | 德鲁依皮帽 | 圣骑士盾牌 | 死灵法师萎缩头颅
普通角色专用武器: 亚马逊武器 | 刺客爪 | 法师法球
 
 
普通鞋子
(扩展鞋子 | 精华鞋子 | 英文版资料)

  对鞋子来说, 普通鞋子只能提供基础保护, 一旦你穿上皮靴就能为你增加额外的防御. 越重的鞋子防御力越高, 但是有一些需要更高的力量才能穿得上.

防御
力量
耐久度
刺客踢伤害
Qlvl


皮靴
2-3 - 12 3-8 3


重靴
5-6 18 14 4-10 7


锁链靴
8-9 30 16 6-12 12


轻型金属靴

9-11 50 18 8-16 20


护胫
12-15 70 24 10-20 27