IMPK113注册表下载 暗黑1.13智能升级补丁
 
  精华盔甲: 头盔 | 衣服 | 盾牌 | 手套 | 鞋子 | 腰带
精华武器: 斧头 | | 十字弓 | 匕首 | 标枪 | 钉头锤 | 长棍
权杖 | 长矛 | 法杖 | | 投掷武器 | 手杖
精华角色专用盔甲: 野蛮人头盔 | 德鲁依皮帽 | 圣骑士盾牌 | 死灵法师萎缩头颅
精华角色专用武器: 亚马逊武器 | 刺客爪 | 法师法球
 
 
精华鞋子
(普通鞋子 | 扩展鞋子 | 英文版资料)

  对鞋子来说, 普通鞋子只能提供基础保护, 一旦你穿上皮靴就能为你增加额外的防御. 越重的鞋子防御力越高, 但是有一些需要更高的力量才能穿得上.

防御
等级
力量
耐久度
刺客踢伤害
Qlvl


飞龙皮靴
54-62 45 50 12 65-100 60


圣甲虫壳靴
56-65 49 91 14 60-110 66


骸骨靴
59-67 54 118 16 69-118 72


镜化靴
59-68 60 163 18 50-145 81


极速靴
62-71 65 208 24 83-149 85