IMPK113注册表下载 暗黑1.13智能升级补丁
 
  精华盔甲: 头盔 | 衣服 | 盾牌 | 手套 | 鞋子 | 腰带
精华武器: 斧头 | | 十字弓 | 匕首 | 标枪 | 钉头锤 | 长棍
权杖 | 长矛 | 法杖 | | 投掷武器 | 手杖
精华角色专用盔甲: 野蛮人头盔 | 德鲁依皮帽 | 圣骑士盾牌 | 死灵法师萎缩头颅
精华角色专用武器: 亚马逊武器 | 刺客爪 | 法师法球
 
 
精华圣骑士盾牌
(普通圣骑士盾牌 | 扩展圣骑士盾牌 | 英文版资料)

  圣骑士盾牌只有圣骑士可以使用.

自带属性
  自带属性是指附加在某一种物品所有类型上的属性, 无论它是魔法、普通、损坏的或杰出的. 装备上的自带属性是由装备等级(及自动附加属性须要等级)和一个随机数决定的. 很多角色特有装备都有自带属性.

圣骑士盾牌自带属性
闪烁 - 所有抗性 +5-10 (1)
彩虹 - 所有抗性 +8-15 (18)
闪耀 - 所有抗性 +16-30 (28)
棱镜 - 所有抗性 +25-35 (39)
彩色 - 所有抗性 +35-45 (50)

锋利 - +15-30 准确率, +10-20% 增强伤害 (10)
精良 - +31-60 准确率, +21-30% 增强伤害 (18)
勇士 - +61-80 准确率, +31-40% 增强伤害 (30)
士兵 - +81-100 准确率, +41-50% 增强伤害 (42)
骑士 - +101-121 准确率, +51-65% 增强伤害 (50)

防御
等级
力量
耐久度
% 格挡几率
凹槽
重击伤害
类型
Qlvl


神圣小盾
126-158 47 86 45 [30]
60%
4 22 - 70 轻型 63


神圣轻圆盾
138-164 52 109 68 [28]
58%
4 35 - 58 轻型 70


库拉斯特之盾
154-172 55 124 55 [25]
55%
4 10 - 82 轻型 74


撒卡兰姆盾牌
169-193 61 142 65 [22]
52%
4 46 - 46 轻型 82


旋风盾
182-225 66 148 90 [21]
51%
4 5 - 87 轻型 85